SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so javno objavljeni na spletni www.axe-throwing.si ter v prostorih ponudnika – (prireditelja pop up tematskega dogodka Sekiromet™ v najetih prostorih). SPP veljajo do preklica.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, skupaj s soigralci, ki kupi blago, oziroma storitve obiska “pop up dogodka – tematskega parka” na Kajuhovi 35 – vstopnico pravne osebe:

Proactivita, inštitut za proaktivno življenje
Dunajska cesta 76
1000 Ljubljana
Matična številka: 6037534000
Davčna številka: SI39372758

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovnimi znamkami AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™.
Ob nakupu storitve, oziroma blaga (v nadaljevanju – nakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP.  Sklepanje poslov (prdhodna rezervacija obiska) se izvaja prek spleta, telofna in e-maila ter v poslovnih prostorih ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

AVTORSKE PRAVICE 
Blagovne znamke AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™ so zaščitene blagovne znamke / ali v postopku zaščite /  ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana.  Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, povzemanje, spreminjanje, ponovno objavljanje, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja zavoda Proactivita.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Ti splošni pogoji se nanašajo na nakup storitev (v nadaljevanju: vstopnice) inštituta Proactivita in člane ekipe ter ostale uporabnike vstopnic za “pop up dogodek na Kajuhovi 35” –  igro met sekire v tarčo. Blago in storitve se ponujajo na spletni strani www.axe-throwing.si oziroma v sklopu dejavnosti pod zgoraj navedenimi blagovnimi znamkami.

PRAVNI POSEL
Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.
Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, kot posamezniki, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.
Za ponudnika blaga ali storitev se smatra zavod Proactivita, ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.
Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

STANDARD STORITEV
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost kupca. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

PRAVILA IGRE
Vsak igralec je pred pričetkom igre »AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™« dolžan podpisati izjavo o soglasju k pristopu igre, strinjanju s splošnimi pogoji ter z obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR. Mlajši od 18 let lahko igrajo ob spremstvu staršev ali skrbnikov oz. s soglasjem.

Igra »AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™« poteka na posebnem, za dogodek posebej prirejenem, točno določenem ter s pravili WATL izmerjenem, ograjenem prostoru, na katerega je vstop dovoljen le pod nadzorom inštruktorja. Inštruktor udeležence seznani s pravili in napotki za varno igro, ter udeležence vodi skozi vodi program različnih igric, ter pred vsako igro razloži pravila točkovanja. Udeleženci morajo spoštovati pravila in upoštevati navodila inštruktorja.

PRAVILA CENTRA AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™ 

 • Varnost je na prvem mestu. Vedno upoštevajte navodila inštruktorja (inštruktor ima vedno prav).
 • Pred prihodom na dogodek je potrebna vnaprejšnja rezervacija
 • Za sodelovanje morate biti stari 18 let ali več. Mlajši morate priti v spremstvu vaših staršev ali skrbnikov.
 • V igralni prostor vedno vstopite takrat, ko vas vanj povabi trener.
 • V ogradi sta poleg inštruktorja lahko le dva igralca hkrati.
 • Vsak igralec po napotku inštruktorja vrže sekiro v tarčo na svoji stezi. Če igralec sekiro namenoma vrže v stransko steno, v tla ali strop, ga inštruktor lahko diskvalificira.
 • Igralca morata metati in pobirati sekiro čim bolj istočasno.
 • Nikoli ne pobirajte sekire soigralca, pobirate le svojo, šele ko sta oba igralca na vzporednih stezah že vrgla sekiro.
 • V kolikor se morda sekira odbije od tarče, je nikoli ne poskušajte ujeti. Umaknite se in počakajte, da sekira konča svojo pot.
 • Ko je sekira zapičena v tarčo, jo odstranite le tako, da jo primite za ročaj in jo pomikate gor in dol.
 • Nikoli se ne dotikajte rezila sekire, sekiro vedno držite le za ročaj.
 • Igra se le s sekirami ponudnika.
 • Sekir ni dovoljeno odnesti izven igralnega prostora.
 • Igralci morajo biti obuti v zaprto obutev (japonke in odprti sandali niso dovoljeni).
 • Igralec pod vplivom alkohola, drog in kakršnihkoli drugih substanc ali zdravil, zaradi katerih so lahko zmanjšane njegove psihofizične sposobnosti, se igre ne sme udeležiti. Oziroma, v kolikor se njegovo psihofizično stanje spremeni, mora nemudoma prenehati z igro. Ponudnik lahko, v kolikor podvomi v psihofizične sposobnosti kupca, prepove nadaljnjo igro.
 • Igralec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.
 • Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.
 • Igralec igra na lastno odgovornost in se je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

POGODBENI IZVAJALCI
Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner.
S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod blagovno znamko AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™ opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo kupcu ali ponudniku.
Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice kupca, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali kupca.
Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.
V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE
V kolikor se kupec in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.
Kupec je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:
• pred sklenitvijo pravnega posla,
• če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,
• takoj ko je mogoče sporočiti.
Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.
Če ponudnik oceni, da je tveganje za kupca večje kot korist, ki bi jo lahko kupec pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.
Opustitev obveščanja s strani kupca ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.
Kupec s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.
Kupec se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ki izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila primerno sporočena. Šteje se, da je sporočilo primerno, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.
Posebnosti je pred nakupom vstopnice mogoče podati tudi ustno.

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI
Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.
Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in kupcem so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje kupca, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.
Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov. Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

OBJAVA, OBDELAVA IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI:
Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in obdelavo podatkov, ki jih pridobi za potrebe sklepanja posla.
Naročnik, ki je pravna oseba, se ob vnaprejšnjem dogovoru strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.
Kupec, ter člani ekipe, na katerega se podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas zbira in hrani zavod Proactivita.
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imajo pravico do dostopa podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Zahtevo lahko kadarkoli pošlje na elektronski naslov: info@axe-throwing.si
Osebne podatke o kupcu in članih ekipe ponudnik zbira v skladu z namenom, za katerega je kupec posredoval podatke. Ponudnik podatkov ne sme uporabiti za noben drug namen.
Za obdelavo e-mail naslov lahko ponudnik sodeluje z zunanjimi izvajalci (program za pošiljanje e-novic, program za booking terminov), kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.
Ponudnik podatke obdeluje in hrani izključno na podlagi kupčevega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.
Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob prijavi na e-novice (newsletter,) ponudnik hrani do preklica. E-mail naslove bo ponudnik uporabil za obveščanje o novih igrah, vabila na dogodke, relevantnih promocijah ter nagradnih igrah. Kupec lahko kadarkoli prekliče prejemanje obvestil s klikom na odjavo nogi vsakega sporočila ali s pisnim zahtevkom na info@axe-throwing.si
Osebne podatke, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradnih igrah ponudnik hrani v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, (veljavna davčna zakonodaja).
Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob rezervaciji termina, ponudnik hrani 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.
Osebne podatke, ki jih ponudnik pridobi iz Izjave, ki jo izpolni kupec in ostali člani ekipe (pred začetkom vsake igre), z namenom strinjanja s SPP, ponudnik hrani do ukinitve storitve, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja, ponudnik hrani v skladu z veljavno zakonodajo.
Kupec in člani ekipe z izrecno izjavo pred začetkom igre ali po koncu igre dovoljujejo objavo fotografije na Facebook strani in spletni strani ter ostalih družabnih omrežjih ponudnika. Fotografije se hrani do izteka namena obdelave, za katerega je bila fotografija narejena. Objava fotografije ni pogoj za nakup.
Kupec, mlajši od 18 let, mora za posredovanje podatkov ponudniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic ali podajo soglasja za sodelovanje pri kateri koli nagradni igri ponudnika pridobiti predhodno soglasje staršev oziroma skrbnika.

NAKUP VSTOPNICE
Ponudnik na spletni strani načeloma ponuja plačilo vstopnice in rezervacijo igre na pop up dogodku na Kajuhovi 35  AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™ v posebnem rezervacijskem sistemu.
Ponudnik odgovarja za vstopnico za prosti termin na način in v obsegu, ki ga dogovori z kupcem.
Kupec lahko odstopi od nakupa vstopnice po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu ali osebno.
Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri odstopu se plačilo vstopnice ne povrne.
Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.
Kupec je dolžan plačati vstopnico v celoti pred začetkom igre.
Plačilo je mogoče izvesti na način: po predračunu ali s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.
V primeru rezervacije za več skupin na enkrat, lahko ponudnik določi individualne pogoje nakupa in spremembe termina.

SPREMEMBA TERMINA
Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred terminom na elektronski naslov ponudnika.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Kupec se zaveže, da:
– storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
– ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
– ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
– ne bo uporabljal škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.
Ponudnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov).
Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.
Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo kupcu.
Kupec je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.
V primeru povzročitve škode ponudniku je kupec dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če kupcu povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.
Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja kupca, ki niso v skladu z navodili, opozorili, SPP ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija, oziroma posameznik.
Za odlaganje osebnih predmetov zagotovi garderobo, oziroma objekt namenjen odlaganju. Ponudnik ne odgovarja za hrambo osebnih predmetov kupca.

PRISTOJNOST SODIŠČA
Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.
SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v njegovih poslovnih prostorih.
SPP veljajo od 13.10.2018 do preklica.